Nordeuropas største forsøgs-filteranlæg blev indviet

Et stort minivådområde med filtermatrice blev indviet ved Gyldenholm Gods på Sjælland.

16.06.2018 | Janne Hansen

Som tovholder på MMM-projektet fortalte Finn Plauborg om det nye anlæg ved indvielsen. Foto: Janne Hansen

’Minivådområde med filtermatrice forsknings- og testanlæg’: Det er en ordentlig mundfuld, men det beskriver også noget helt særligt, der blev indviet ved Gyldenholm Gods på Sjælland den 14. juni 2018. Det er ikke mindre end Nordeuropas største forsøgsanlæg af sin slags, som viceformand i Landbrug og Fødevarer Torben Hansen klippede snoren over til. Det skete under overværelse af cirka 90 deltagere, der omfattede folk fra myndigheder, rådgivningssektoren, private virksomheder, landbrugets organisationer, jordbrugsuddannelser, og forskningsverdenen.  


Forsøgsanlægget har tre bassiner med flis, der bidrager til at rense drænvandet fra 120 ha opland. Fem bassiner skulle være tilstrækkeligt til at rense al drænvandet fra de 120 ha. Foto: Janne Hansen


Det var endnu en tør og blæsende dag i den flere uger lange tørke, men dette til trods var deltagerne tilfredse, fordi nu kommer der mere viden på et vigtigt område. Anlægget, som i daglig tale kaldes et MMM-anlæg, skal bruges både som forsknings- og testanlæg med henblik på at forbedre effektiviteten af kvælstofreduktion og tilbageholdelsen af fosfor, således at næringsstoffer i drænvand ikke når ud i vandmiljøet. Det skal også bruges til at undersøge, hvordan eventuelle negative sideeffekter kan minimeres.  

Det er Aarhus Universitet, der på foranledning af Miljø- og Fødevareministeriet står for undersøgelserne i et projekt, hvortil ministeriet har givet en særbevilling på 15 mio. kroner. I alt bruger universitetet 31 mio. kroner til undersøgelser vedrørende MMM. Det aktuelle projekt, der ledes af seniorforsker Finn Plauborg ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, er et samarbejde mellem Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience.     


Godsforvalter på Gyldenholm Gods, Herluf Pilgaard-Sørensen, sagde, at han synes, at det er spændende at være med i projektet, og at han er meget interesseret i de tal, der kommer ud af det. Foto: Janne Hansen


Kollektive virkemidler skal afprøves grundigt

For at reducere udledning af næringsstoffer fra landbruget til vandmiljøet, er det nødvendigt at tage en række virkemidler i brug. Nogle af disse, eksempelvis efterafgrøder, bruges på selve dyrkningsfladen, men der skal også bruges kollektive midler uden for dyrkningsfladen. Der er imidlertid brug for mere viden om de potentielle kollektive virkemidler uden for dyrkningsfladen, hvoraf MMM-anlæg er en af mulighederne.  

Det nye forsøgsanlæg skal hjælpe forskere og landbruget med at belyse, om dette virkemiddel er en effektiv og økonomisk måde at rense drænvand for uønskede næringsstoffer.  

- Minivådområder uden fltermatrice er nu godkendt som et virkemiddel, hvortil man kan søge støtte, men de kræver noget mere areal til at rense drænvandet for næringsstoffer end et MMM-anlæg. Et MMM-anlæg behøver kun at fylde en kvart hektar for at rense 100 ha for næringsstoffer, sagde Finn Plauborg ved indvielsen, og fortsatte:   

- Før vi som forskere kan tillade os at anbefale ministeriet, at MMM-anlæg kan indgå som et kollektive middel, er der brug for flere forskningsbaserede tal, der viser anlæggenes effektivitet, omkostninger og holdbarhed under forskellige geografiske, hydrauliske og vejrmæssige forhold.


Deltagerne i indvielsen af det nye filtermatrice-anlæg hos Gyldenholm Gods var interesseret i at se, hvor vandet løb ind og ud, de forskellige måleenheder og selve bassinerne med flis. Foto: Janne Hansen


Flere forsøgsanlæg på vej

Anlægget på Gyldenholm Gods er det første anlæg i projektet. Der er tre bassiner med flis til at rense drænvand fra 120 hektar, dog ikke alt drænvandet. Hertil kræves fem bassiner, men af økonomiske årsager har projektet kun anlagt tre. Vandstrømningen bliver målt løbende og data sendes elektronisk direkte fra marken til forskerne. Der tages regelmæssige vandprøver, som analyseres for en række stoffer, herunder kvælstof og fosfor. De foreløbige tal viser, at anlægget renser omkring 80 procent af kvælstoffet fra drænvandet fra de 120 hektar opland. 

Landbrugets repræsentant var godt tilfreds. 

- Vi skal have drænvirkemidler i spil, og jeg er glad for, at der nu kommer synlige resultater. Vi mangler rigtige mange flere værktøjer og smarte måder at løse udfordringerne uden for dyrkningsfladen på. Vi kan ikke leve med flere restriktioner på dyrkningsfladen, sagde viceformand i Landbrug og Fødevarer Torben Hansen, inden han klippede snoren til det nye, store MMM-forsøgsanlæg.  

Der bliver også bygget anlæg ved Spjald, Vindum, Haderslev, Hofmansgave på Nordfyn og Ringe, så forskerne kan lave undersøgelser under forskellige fysiske forhold. Endvidere anlægges et semifield-testanlæg på AU Foulum, hvor effektiviteten af forskellige typer af flis og muligheden for at inddrage mikroorganismer til at forbedre kvælstofreduktionen i vintermånederne undersøges.  

Læs også artiklen Videreudvikling af minivådområder med filter er undervejs.  

Ceremoni / åbning
111377 / i31