Økonomien er kommet under bedre kontrol

På institutmøder i henholdsvis Foulum og Flakkebjerg orienterede institutleder Erik Steen Kristensen om det seneste vedrørende blandt andet AGRO’s økonomi og myndighedsopgaver.

13.09.2018 | Janne Hansen

Der blevet lyttet med stor koncentration på institutmøderne, der blev holdt i Foulum og Flakkebjerg i september. Foto: Janne Hansen

Institutleder Erik Steen Kristensen gav en status på nogle af AGRO’s vigtige udfordringer på institutmøder i henholdsvis Foulum den 11. september og Flakkebjerg den 12. september 2018. Alle medarbejdere havde mulighed for at få det fulde udbytte, da møderne blev holdt på både dansk og engelsk. I alt deltog omkring 155 personer.  

På møderne orienterede Erik Steen Kristensen om status på myndighedsopgaverne, AGRO’s økonomi, projekt- og økonomistyring, samt de kommende møder for henholdsvis juniorVIP og seniorVIP.  

Først på dagsordenen var myndighedsopgaverne.  

- Landbrugspakken har været god for AGRO, fordi det har øget behovet for forskning i virkemidler uden for dyrkningsområdet i forbindelse med den målrettede regulering. Det passer perfekt med vores forskningsområder, og har ført til en række nye myndighedsopgaver, sagde Erik Steen Kristensen. 

Der lurer dog også en lille mørk sky i forbindelse med myndighedsbetjeningen: Det er den varslede konkurrenceudsættelse af opgaverne.  

- Det har påvirket ikke alene AGRO men hele ST, sagde Erik Steen Kristensen. 

AGRO har mange myndighedsopgaver – og ministeriet er tilfreds 

I ydelsesaftalen med Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende myndighedsbetjening på området Planteproduktion er der otte indsatsområder, som Aarhus Universitet har ansvar for. Her spiller AGRO ind på størsteparten af områderne. Erik Steen Kristensen viste et udpluk af vigtige forskningsområder, hvor AU forpligter sig til at have et kvalificeret beredskab, og nævnte, at listen indeholder gode emner til alle AGRO’s sektioner. 

Som følge af Landbrugspakken er AGRO pålagt at anvende seks mio. kr. om året over de næste to-tre år til to vigtige områder:  

  1. Drænmålinger med henblik på opsamling af viden for effektiv placering af virkemidler bl.a. minivådområder
  2. Forskning i kvælstofomsætning på arealtyper, der i dag er ringe viden omkring, bl.a. lavbundsarealer.  

Det er de såkaldte addendum 1-2-projekter, der løber fra 2016 til 2019. Ministeriet har på et statusmøde udtrykt stor tilfredshed med fremdriften i de seks delprojekter, der blev præsenteret, og med forventningen om, at vi vil være i mål i 2019. 

I næsten samme boldgade er addendum 3-projektet, der løber fra 2017 til 2020. Det drejer sig om opsamling af mere viden om minivådområder med filtermatriceanlæg. Her har Ministeriet også udtrykt stor tilfredshed, da alle faciliteter er klar til drift til den kommende afstrømningssæson, og forskningen i negative sideeffekter og langtidsstudierne skrider frem som planlagt.  

Der vil blive holdt en intern workshop 11.-12. oktober 2018 på Molslaboratoriet for blandt andet at drøfte, hvordan vi opnår synergi mellem instituttets aktiviteter på området.  

Forbedret styring af økonomien

Som tidligere nævnt har de mange myndighedsopgaver og andre aktiviteter påvirket AGRO’s økonomi, således at vi får et underskud på 2018-budgettet. Erik Steen Kristensen gennemgik de tiltag, der er taget for at begrænse underskuddet og, ikke mindst, for at undgå at vi havner i en lignende situation fremover.  

Institutledelsen besluttede i marts 2018, at der var et akut behov for prioritering af myndighedsprojekter og en bedre udnyttelse af eksisterende personale. Det førte til et midlertidigt kvalificeret stop for ansættelser, et midlertidigt kvalificeret stop for overførsler fra 2018 til 2019 og fremover på eksternt finansierede projekter, og en gennemgang af alle myndighedsprojekter med henblik på at prioritere dem i samarbejde med DCA og Miljø- og Fødevareministeriet. 

Et problem har været, at økonomisystemet har haft en vis indbygget forsinkelse. Ledelsen budgetterede således i april med et 2018-underskud på en mio. kroner, uden at vide, at der allerede var et underskud på ni mio. kr. som følge af øgede udgifter – blandt andet som følge af investering i 10 nye ph.d.- og TAP-årsværk samt anlæg og drift til myndighedsrådgivning.  

- Konklusionen er, at vi har behov for en bedre og tidligere styring af bemanding og budgetter, sagde Erik Steen Kristensen. Fra 2018 er det derfor indført, at der skal laves en skriftlig ansøgning om interne midler. På skemaet skal blandt andet anføres, hvilket indsatsområde projektet vedrører og om midlerne er til rådgivning eller understøttende forskning. Det betyder, at vi allerede nu har et bedre overblik over omfanget af opgaver i 2019 på de tre områder.  

For at skabe mere råderum, er der flere knapper vi kan dreje på. Hjemtagning af flere eksterne projekter kan bidrage til finansiering af nuværende aktiviteter, ph.d.-studerende kan inddrages noget mere i myndigheds- og eksternt finansierede projekter, og vi kan finde besparelser på igangværende interne projekter.  

Som det sidste punkt på dagsordenen nævnte Erik Sten Kristensen, at der vil blive holdt juniorVIP- og seniorVIP-mødet her til efteråret. JuniorVIP-mødet holdes 5. oktober i Foulum og seniorVIP-mødet holdes 13.-14. november i Flakkebjerg. På begge møder tages der udgangspunkt i FN’s bæredygtighedsmål, som vil indgå i udarbejdelse af AGRO’s kommende strategi.  

Du kan se slides fra Erik Steen Kristensens præsentation her.

Administrative forhold
111377 / i31