10 år med jordbrugsuddannelser på AU

De første 10 år med uddannelser på Aarhus Universitet har budt på udfordringer og succeshistorier. Her gøres der status for situationen i 2018.

06.06.2018 | Bernd Wollenweber

I efteråret er det 10 år siden, vi begyndte at tilbyde uddannelser på Aarhus Universitet. Vi underviser tværfagligt, forskningsbaseret og løsningsorienteret. Antal af studerende har været stigende, og vi har undervejs klaret en del udfordringer, såsom omlægning til semesterstruktur fra 2017 og flytning fra Trøjborg til Katrinebjerg. De studerende vurderer vore uddannelser positivt. Det er tid til at kigge på status af vore uddannelser i 2018. 

Mini SWOT-analyse af vore uddannelser

Tilstand og nøgleord på vore uddannelser kan beskrives under hovedpunkterne: Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler (på engelsk: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats):

Vi er glad for vore styrker, arbejder med vores svagheder og muligheder, og er vagtsom på de trusler der er. Vi er i det ’grønne felt’ på de allerfleste af vores studieindikatorer, såsom konfrontationstimer og undervisningsevaluering. På studiemiljø ligger vi i det ’gule felt’ på bachelor- og AEM-uddannelserne. Data fra Danmarks Statistik viser bruttoledighed af kandidater en til to år efter endt uddannelse på 16,7 procent. Der er kendte problemer med disse tal (som er et gennemsnit af fire år, hvor de sidste to år har været faldende til under den vægtede gennemsnit på landsplan (10 procent)). 

Til trods for de kendte problemer med de fysiske rammer for studiemiljøet viser resultater fra studiemiljøundersøgelsen, at de allerfleste studerende i alle tre uddannelser vurderer det samlede udbyttet af undervisningsforløbet som værende ”meget stort” eller ”stort”.

 

Studiemiljøet har udfordringer

I forbindelse med udviklingen af Campus 2.0 er der lagt op til, at Agrobiologi fremover skal indgå i en life science-klynge med basis i Universitetsparken. Agrobiologi har unikke udfordringer, fordi underviserne ikke har arbejdsplads i Aarhus. Således er der pt. ingen studenterfaciliteter i Aarhus i forbindelse med allerede eksisterende forskningsafdelinger, og mens faciliteterne i Foulum og Flakkebjerg er gode, er de vanskelige at rejse til med offentlig transport. 

Bacheloruddannelsens første to år indeholder en stor andel af generelle kurser, hvilket har betydet, at de studerende på disse årgange har brugt meget tid på det centrale Campus Aarhus, og kun i ringe grad har været integreret i studiemiljøet på Katrinebjerg, hvilket har bidraget til udfordringer i forhold til frafald og tilfredshed med de fysiske rammer for studiemiljøet. 

At uddannelserne fremover flytter til Universitetsparken er således meget positivt. I skrivende stund er uddannelsesudvalget sammen med de studerende i fuld gang med at beskrive det nuværende omfang og fremtidens behov mht. studiefaciliteter og -miljø, for at påbegynde brugerinddragelsen så hurtigt som muligt. På forskellige møder holdt over de seneste måneder blev rektor, prorektor for uddannelser, dekan, prodekaner og institutledere for AGRO, ANIS og FOOD orienteret om udfordringer og muligheder for Agrobiologi på Campus 2.0. 

Rekruttering og fastholdelse styrkes

Agrobiologi har igangsat en indsats for at øge optaget på bacheloruddannelsen. Vi har således identificeret forskellige målgrupper, som svarer til bacheloruddannelsens linjer. Der har været afholdt en workshop for hver målgruppe med fokus på input fra de studerende. Med udgangspunkt i målgrupperne skrives nu tekster på au.dk og ug.dk om. 

Vi laver en søgemaskineoptimering, så̊ vi i højere grad bliver vist i Google mv. Vi udvikler Facebook-annoncer (med video), som rammer de specifikke målgrupper med den version af fortællingen, der giver mening for dem. Derudover fortsætter vi deltagelsen i U-Days og Studiepraktik mm. 

Mens ikke alle initiativer i skrivende stund er implementeret, har vi i 2018 konstateret en stærkt øget søgning til uddannelsen i kvote 2 (130 procent flere ansøgere med uddannelsen som 1. prioritet). Derfor forventer vi, at antallet af studerende er stigende. Vores mentorordningen ’AgroMent’ forventes at fortsætte i efteråret og derved hjælpe med at øge læringskompetencen og mindske frafaldet af de studerende. Vi tager sigte på at inddrage erhverv mere i uddannelserne i sammenarbejde med vores aftagerpanel.

Vi ser således frem til de næste 10 år med jordbrugsvidenskabelige uddannelser - med forskningsbaseret undervisning med et interdisciplinært og løsningsorienteret fagindhold og hvor nye vidensformidlingsmuligheder inddrages efter behov. 

Nyt fra ledelsen
109987 / i31