Vi bidrager med vigtig viden til samfundet

AGRO’s forskning bidrager med væsentlig viden til nationale og globale målsætninger, herunder beskyttelse af Danmarks vandmiljø og opfyldelse af FN’s bæredygtighedsmål.

16.08.2018 | Erik Steen Kristensen

Mange af os er nu kommet tilbage fra sommerferie, forhåbentligt med batterierne ladet op. Den fornyede energi skulle gør os klar til at tage tråden op fra før ferien og til at tackle nye og spændende udfordringer. 

I AGRO forfølger vi de samme overordnede mål, nemlig AGRO’s strategi. Strategien har blik for det store billede, det vil sige nationale og globale målsætninger. 

På den hjemlige bane fylder vandområdeplanerne og landbrugspakken stadigvæk meget. Vi spiller en stor rolle i at bidrage til det videnskabelig grundlag for disse nationale foranstaltninger og for kommende lovgivning og regulering på området. Vores rolle er ikke uden udfordringer. I baghovedet spøger Landbrug & Fødevarers kampagne med påstande om såkaldte syv synder, den heftige debat om NLES-modellen samt den internationale evaluering af modellerne bag vandområdeplanerne.     

Vandmiljøet tilhører os alle
Overordnet drejer det sig om at beskytte vores fælles vandmiljø. Delte meninger, varierende vinkler og forskellige forskningsfaglige fokus kan forvirre forståelsen hos borgerne. Det er rigtig vigtigt, at vi selv bevarer overblikket over sammenhængene og koblingen mellem det der sker på land og det der sker i vandmiljøet. En stor del af vandmiljøforskningen foregår i Institut for Miljøvidenskab og Institut for Bioscience. I AGRO’s ledelse mener vi derfor, at vi bør intensivere vores tværfaglige samarbejde med ENVS og BIOS for på den måde at opnår større forståelse. Det tager vi initiativ til hen over efteråret. 

En af de instanser, hvor vi arbejder tværfagligt om at beskytte vandmiljøet, er i forbindelse med forarbejdet til tredje periode af vandområdeplanen (2021-2027). Miljøstyrelsen har nedsat en faglig referencegruppe, der holder en serie møder vedrørende udvalgte konkrete faglige projekter, der igangsættes frem mod udarbejdelsen af basisanalysen og vandområdeplanens indsatsprogram. Jeg deltager i gruppens møder, hvilket betyder, at vi fra AGRO har mulighed for at komme med input. 

Viden kan gøre en forskel i verden
På globalt niveau kan AGRO’s forskning spille ind med viden vedrørende flere af FN’s 17 bæredygtighedsmål, hovedsagligt vedrørende fødevarer, vand, klima og arealanvendelse, men også på andre felter. Som institut passer vores forskningsområder helt naturligt ind i bæredygtighedsmålene. 

Inden sommerferien giver ST’s dekan hvert medlem af fakultetsledelsen en opbyggelig bog til sommerlæsning. I år drejede det sig om ”Bæredygtig global udvikling – FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv” med Steen Hildebrandt som redaktør. Bogen diskuterer hvorfor verdensmålene er vigtige i Danmark og stiller spørgsmål som: Hvad betyder målene for Danmark og Hvilke indsatser skal vi gennemføre i Danmark? 

Bogens forfatterne tæller 35 af Danmarks førende eksperter på de forskellige områder, som verdensmålene handler om. Jeg er glad for, at sektionsleder og professor Jørgen E. Olesen, KLIMA, samt seniorforsker John Hermansen, SYSTEM, har bidraget med et kapitel til bogen. De har skrevet om ”Fødevarer til mennesker med respekt for naturen”.  Det er interessant at læse om, hvordan målene sættes i dansk perspektiv. Torsten Rødel Berg og Jørgen E. Olesen har begge tidligere skrevet om emnet i Biweekly i henholdsvis AGRO og FN sigter mod de samme mål og FN’s bæredygtighedsmål – hvad betyder det for os? I det kommende år vil vi sætte yderligere fokus på emnet. 

Vores udfordrende økonomi
Det er stadig en stor udfordring at få AGRO’s økonomi på plads. Årsagen til underskuddet på 2017- og 2018-budgettet er, at der indkom ekstraordinært mange rådgivningsopgaver fra Miljø- og Fødevareministeriet. Det samme gør sig gældende for 2018, så hvis vi skal undgå problemer i næste budget skal der bedre styring på. 

Det har været et problem, at vi ikke har vidst hvor mange penge vi har bundet til medfinansiering i eksternt finansierede projekter. Vi har manglet de økonomiske styringsredskaber der skal til for at lave en præcis prioritering og allokering af ressourcerne. I samarbejde med Økonomi er det ved at falde på plads. I år vil vi allerede i september planlægge aktiviteterne. Der skal laves projektbeskriveler for 2019 inden udgangen af november, så vi kan være på forkant med udviklingen i aktiviteterne. I vil høre mere om dette ved institutmøder i september, i henholdsvis Flakkebjerg og Foulum. 

Gruppeudviklingssamtalerne gik godt
Jeg er glad for at have deltaget i GRUS-forløbene i sektionerne. Jeg synes, de gik godt. Min deltagelse har gjort, at jeg har fået et bedre indblik i, hvad der rører sig i sektionerne. 

Det ser ud til, at det generelt går godt i AGRO, og at der er en god stemning. Der er mange velfungerende grupper af juniorVIP. Jeg kunne ønske mig, at vi får det potentiale udrullet noget mere, f.eks. i forbindelse med arbejdet med FN’s 17 bæredygtighedsmål. Det er en af de opgaver, vi skal tage fat på til efteråret. 

MUS bliver gennemført i sektionerne i løbet af det tidlige efterår. 

Skal beskytte landmandens data
En del af vores forskning indebærer, at vi indsamler data om enkeltmarker og andet fra det åbne land ved hjælp af f.eks. jordprøver, droner eller satellitter. De data skal vi beskytte af hensyn til den enkelte landmand i henhold til EU's nye persondataforordning (General Data Protection Regulation eller GDPR). Det synes jeg er positivt af hensyn til landmanden, men vi skal finde en praktisk fremgangsmåde.    

Vi er selvfølgelig ikke de eneste, der står med denne udfordring, så jeg tænker, at vi kan drage nytte af hinandens viden og erfaringer. Data må gerne være offentligt tilgængeligt, hvis der ligger en udtrykkelig tilladelse fra landmanden. Vi skal derfor udarbejde nogle procedurer og standardkontrakter eller -aftaler. Til efteråret tager vi kontakt til Seges m.fl. for at se om vi kan finde ud af noget i fællesskab. 

Velkommen tilbage til arbejde efter sommerferien – der er masser af spændende opgaver i vente!  

Nyt fra ledelsen
109987 / i31