Ny lov om jordovervågning

I Danmark som i resten af verden forårsager landbruget forringelse af jordens sundhed. Da jorden er vigtig for fødevare- og vandsikkerheden samt klimaet, har jorden brug for beskyttelsesforanstaltninger lige som vand og luft allerede har. Tidligere forsøg på at etablere en lovgivning, der beskytter jorden (jordrammedirektivet) er mislykkedes.

Mogens Humlekrog Greve. Foto: AU Foto
Figur 1. Dette foreløbige kort viser jordtruslernes rumlige udstrækning. Tallene angiver, hvor mange jordbundstrusler, der påvirker området. De kortlagte trusler er; udvaskning af N, jorderosion, komprimering, tab af SOC (også landbrug i tørvearealer), højt Dexter-indeks/Dexter-index og jordforsegling. (Mogens Humlekrog Greve)

I erkendelse af klimaændringer og miljøforringelse vedtog Europa-Kommissionen ”The European Green Deal”, for at stræbe efter at blive det første klimaneutrale kontinent. Som en del af Green Deal og med det formål at sikre mere bæredygtig brug af plante- og jordressourcer offentliggjorde Europa-Kommissionen et forslag til en ny lov om jordovervågning, udgivet den 5. juli 2023.

Det primære mål med den foreslåede lovgivning er at sikre, at alle jorder er i en god sundhedsmæssig tilstand i 2050, hvilket er i overensstemmelse med EU's ambition om at stoppe forurening. For at nå dette mål lægger loven op til en ensartet definition af jord sundhed, et omfattende og logisk system til overvågning, samt opstiller regler for en bæredygtig genopretning og oprensning af forurenede områder.

Hvis den nye lov om jordovervågning vedtages, er der brug for ny forskning. Nedenfor er angivet nogle vigtige forskningsområder, der er nødvendige for at sikre en sund jord for fremtiden:

 1. Landbrugspraksis: Der er behov for forskning for at identificere og fremme en bæredygtig landbrugspraksis til forebyggelse af
  a. Jorderosion
  b. 
  Jordpakning
  c. Tab af kulstof
 2. Mikrobiel økologi: Forståelse af jordens mikroorganismers rolle for jordens sundhed, fx i næringsstofkredsløb; nedbrydning af organisk stof
 3. Kulstofbinding i jord: Undersøgelse af metoder til at forbedre jordens kulstofbinding som klimavirkemiddel mod klimaændringer og jordens sundhed generelt
 4. Vurdering af jordens sundhed: Udvikling af standardiserede metoder til overvågning, kortlægning og vurdering af jordens sundhed
 5. Uddannelse og oplysning: Udførelse af forskning i effektive pædagogiske tilgange og strategier for offentligt opsøgende arbejde for at øge bevidstheden om vigtigheden af jordens sundhed blandt forskellige interessenter, herunder landmænd, politiske beslutningstagere og den brede offentlighed

I hele Europa anses mere end 60 % af jorden for usund, og i Danmark er vores jord ikke bedre. I Danmark beskytter eller overvåger vi på nuværende tidspunkt jordens sundhed i meget begrænset omfang. I nedenstående figur kan du se sundhedstilstanden for danske jorde på nuværende tidspunkt, hvor omkring 67 % af jordene er under nedbrydning.

Vi har en monumental opgave foran os.