Ledelse af AGRO

AGRO's institutledelse er præsenteret i højre spalte. Institutledelsen står for den daglige ledelse af instituttet, men det er forskerne, som har ”fingeren på pulsen”. De tager initiativ til nye forskningsprojekter, som de efterfølgende beskriver i deres ansøgninger til forskellige fonde. Forskerne har herved et stort medansvar for finansieringen og har dermed muligheder for at medvirke til en gunstig udvikling for hele instituttet. Udgangspunktet er derfor at delegere så meget ledelse som muligt til den enkelte medarbejder og herved give mulighed for høj grad af selvledelse.

Instituttets indtægter er i øjeblikket opdelt i eksternt finansierede forskningsprojekter (ca. 2/3), og dermed hovedparten af aktiviteter. Den øvrige 1/3 kommer fra aftalen med Fødevareministeriet (FVM) samt midler fra Tech's dekanat til ph.d.- og undervisningsområderne.

Du kan læse mere om instituttet og vores strategi her.

Institutledelsen

Institutledelsen udarbejder i samarbejde med Økonomienheden bemandingsplaner efter indstilling fra projektlederne. Herved sikres medinddragelse, og institutledelsens opgave består i at tilpasse ønsker og sikre, at instituttets ressourcer bliver anvendt på den mest hensigtsmæssige måde.

Personale og ansættelser bliver også berørt på stort set alle møder i institutledelsen, for at sikre, at vi har de rette profiler til de forskellige forskningsprojekter.

Endelig arbejder institutledelsen med synliggørelse af forskellige fonde, hvor det er muligt at søge eksterne midler hjem.

Daglig ledelse i en forskningssektion

En sektion består af 15-25 fastansatte medarbejdere, som hver især har deres eget faglige fokus. Det er dog også vigtigt at være opmærksom på, at udfordringerne for AGRO ændrer sig i takt med de ændrede rammevilkår for jordbruget og samfundet i øvrigt. Som følge heraf vil sektionernes aktiviteter også udvikle sig i bl.a. størrelse og fagligt fokus over tid.

Driftsenheder - MARK

Instituttet har tre driftsledere, der har ansvaret for arbejdsfordelingen for et antal TAP-medarbejdere inden for et veldefineret område. MARK-enhederne er på lokaliteterne Askov, Flakkebjerg og Foulum.

Det er vigtigt at involvere driftsenhederne så tidligt som muligt i forsøgsplanlægningen, for at få så smidig en arbejdsgang som muligt.

Henning Carlo Thomsen

Driftsleder Institut for Agroøkologi - Markforsøg Askov

Jens Bonderup Kjeldsen

Driftsleder Institut for Agroøkologi - Markforsøg Foulumgård