Udvalg i AGRO

Vi afholder 1 årligt  SeniorVIP-møde, hvor vi inddrager de fastansatte, videnskabelige medarbejdere i beslutningerne omkring instituttets strategi og faglige udvikling. Mødets formål er primært at drøfte den forskningsfaglige udvikling og strategi i AGRO. Et vigtigt formål er desuden at udveksle synspunkter og øge kendskabet til kolleger og forskningsområder på tværs af de enkelte sektioner og geografi.

Derudover har instituttet en række udvalg, som er beskrevet nedenfor. Ad hoc-udvalg er ikke beskrevet.

AGRO institutledelse

Institutledelsen består af institutlederen, de 7 sektionsledere og sekretariatslederen. Institutledelsen mødes 10-12 gange årligt, se medlemmer af institutledelsen, mødeplan samt referater. En typisk dagsorden for et møde i institutledelsen vil indeholde punkterne: økonomi, ansøgningsstrategier, personale, myndighedsbetjening samt på skift nyt fra erhvervs-, ph.d.- og uddannelsesområdet.

Myndighedsudvalg

Udvalget er sammenfaldende med institutledelsen og har til formål at:

 • Fungerer som rådgivende for institutlederen i relation til udvikling af instituttets strategi på myndighedsområdet og i relation til udmøntning af fakultetets retningslinjer for myndighedsrådgivning herunder kvalitetsledelsessystemet
 • Koordinerer i forhold til den overordnede drift af instituttets myndighedsrådgivning, primært på "Ydelsesaftale Planteproduktion" med MFVM og DCA.

Forskningsudvalg

Udvalget er også sammenfaldende med institutledelsen og har til formål at være rådgivende for institutlederen i relation til udvikling af instituttets forskningsstrategi og i relation til forskningsspørgsmål. Herunder bl.a.:

 • Drøfte og rådgive omkring formuleringen af større faglige satsninger
 • Koordinere og rådgive omkring større forskningsansøgninger
 • Drøfte mulige initiativer til en styrkelse af eksternt og internt samarbejde
 • Drøfte rekrutteringsplaner
 • Drøfte og rådgive omkring internationaliseringsinitiativer

AGRO Institutforum

I henhold til Aarhus Universitets vedtægt § 26, stk. 1 nedsættes der i 2021 et institutforum for AGRO. Standardforretningsorden kan ses her https://medarbejdere.au.dk/strategi/vedtaegter-og-regler-for-au/forretningsorden-for-institutforum/.

Institutforum repræsenterer hele personalet og instituttet og er et rådgivende organ til institutledelsen med formålet:

 1. At sikre ideudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i beslutninger om akademiske spørgsmål
 2. At sikre instituttets faglige og sociale identitet og sammenhæng i instituttet

Læs mere her.

Samarbejdsudvalg (LSU)

Alle medarbejdere har via de forhandlingsberettigede organisationer mulighed for at stille op som repræsentant til det Lokale Samarbejdsudvalg (LSU). Samarbejdsudvalgets opgave er at sikre et godt og tillidsfuldt lokalt samarbejde til gavn for både løsningen af arbejdspladsens kerneopgave og medarbejdernes trivsel. Du er altid velkommen til at kontakte medlemmer af dit LSU. Se mere på LSU's side.

Arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

Med hensyn til arbejdsmiljø, er der nedsat et Lokalt ArbejdsMiljøUdvalg (LAMU), som ud fra gældende lovgivninger og AUs retningslinjer tager lokale problemstillinger op. Dette udvalg mødes ca. 4 gange årligt, se mere her. Dette udvalg dækker desuden QGG Flakkebjerg.

Ph.d.-programkomité

Der er nedsat en ph.d.-programkomité, som er rådgivende for institutledelsen i alle spørgsmål vedrørende ph.d. Programkomitéen udarbejder endvidere indstillinger til formanden for ph.d.-skolen GSTS, og komitéens medlemmer evaluerer ansøgninger, deltager i eksaminationen af de studerende o.l. Komitéen består af 5 seniorVIP, 4 ph.d.-studerende og en sekretær. Se mere på instituttets ph.d.-side.

Læs mere om retningslinjer for ph.d.-studerende her.

Hvis du vil vide mere om arbejdet i Programkomitéen bedes du kontakte udvalgets sekretær.

Uddannelsesudvalg

AGRO har et uddannelsesudvalg, som bl.a. er rådgivende i relation til instituttets uddannelser og undervisning, som udbydes ved AU. Udvalget består af 6 seniorVIP. Se mere om udvalgets arbejde her.

Erhvervs- og Innovationsudvalg

For at øge dialogen og samarbejdet med erhvervslivet har AGRO et erhvervs- og innovationsudvalg. Udvalget arbejder med målsætninger, kortlægning af interesser samt udarbejder årlig afrapportering til fakultetets erhvervsudvalg. Formanden for udvalget er medlem af fakultetets erhvervsudvalg.

STs akademiske råd

Instituttet har 1 plads i STs akademiske råd, og repræsentanten vælges for 4 år, se nærmere her.

Laboratorieudvalg

Der er nedsat et udvalg med repræsentanter fra relevante sektioner samt TAP-repræsentanter fra laboratoriet i henholdsvis Flakkebjerg og Foulum. Udvalgene har til formål at

 • Udarbejde oversigt over investeringsbehov i apparatur, rådgive instituttet om investering og evt. indgå i arbejdet med indkøb af nyt laboratorieudstyr.
 • Udarbejde og vedligeholde oversigt over laboratorier og laboratoriefunktioner ved AGRO.
 • Udarbejde og vedligeholde oversigt over ansvarsfordeling for brug af udstyr

Referater og evt. vejledninger fra udvalgene kan ses her.

Udvalg for feltudstyr

Forsøg i felten er en meget vigtig og ressourcekrævende forskningsfacilitet i AGRO, hvorfor en løbende optimering af udstyr er central.

Udvalgets opgaver er at sikre velfungerende feltforsøg og samarbejde på tværs af instituttet. Bl.a. skal udvalget:

 • Udarbejde oversigt over investeringsbehov i apparatur, rådgive instituttet om investering og indgå i arbejdet med indkøb af nyt feltudstyr.
 • Udarbejde og vedligeholde oversigt over feltudstyr ved AGRO.
 • Udarbejde og vedligeholde oversigt over ansvarsfordeling for brug af udstyr.

Se udvalgets medlemmer her.

Data management udvalg

Udvalget er nedsat af AGRO’s institutledelse. Udvalget refererer til institutlederen.  

Se udvalgets kommissorium og læs referater på udvalgets hjemmeside her.

Diversitets- og ligestillingsudvalg

Udvalget er nedsat af AGRO’s institutledelse. Udvalget refererer til institutlederen.  

Se udvalgets kommissorium og læs referater på udvalgets hjemmeside her.