AGRO Institutforum

Udvalget er nedsat i henhold til Aarhus Universitets vedtægt § 26, stk. 1. Standardforretningsorden kan ses her https://medarbejdere.au.dk/strategi/vedtaegter-og-regler-for-au/forretningsorden-for-institutforum/.

Formål

Institutforum repræsenterer hele personalet og instituttet og er et rådgivende organ til institutledelsen med formålet:

  1. At sikre ideudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i beslutninger om akademiske spørgsmål
  2. At sikre instituttets faglige og sociale identitet og sammenhæng i instituttet

Opgaver

lnstitutlederen skal sikre medbestemmelse om akademiske forhold i bred forstand gennem løbende og rettidig medinddragelse. Institutlederen skal derfor drøfte væsentlige spørgsmål inden for forskning, talentpleje, videnudveksling og uddannelse med institutforummet.

Institutforummet kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for instituttets virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som dekanen eller institutlederen forelægger.

Institutforum kommunikerer dagsorden, diskussionsemner, anbefalinger, råd og holdninger til personalet via åbne referater fra møderne og med supplerende dialog med/formidling til personalet via sektionsmøder og andre lokale mødefora. Institutforummet har ret til at udtale sig direkte til dekanen.

Arbejdsform

Institutforummets årshjul bør bl.a. omfatte:

  • Instituttets strategi.
  • Temadrøftelser om principielle spørgsmål.
  • Budget.
  • Ansættelses- og rekrutteringspolitik.
  • Professorpolitik.
  • Instituttets fysiske og sociale rammer.
  • Medinddragelse og udvikling af ledelsesstrukturer og ledelsesformer.
  • Studiemiljø og trivsel.

Møderne afholdes på engelsk.

Funktionsperiode

Medarbejderrepræsentanter vælges for 4 år, korttidsansatte og studerende for 1 år. Den aktuelle periode er indledt 01-04-2021.

Næstformand

Medlem af Akademisk Råd

SeniorVIP - PATENT

SeniorVIP - JORD

SeniorVIP - JORNÆR

SeniorVIP - KLIMA

SeniorVIP - SYSTEM

JuniorVIP - Flakkebjerg

PhD - Flakkebjerg

PhD - Foulum

TAP - Foulum

Anne Sofie Nielsen

Research Group Coordinator - Fundraising

Master-studerende

Ny person skal vælges
E-mail:   

Bachelor-studerende

Kirstine Skaarup-Lykkegaard
E-mail:  201908152@post.au.dk 

Forum Coordinator

Anna Dorthe Østergaard

Research Group Coordinator - Linguistics